Privacyverklaring

Wandelclub Natuurvrienden Deinze

Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw (WND vzw) wil de persoonlijke levenssfeer van haar leden respecteren en zo goed mogelijk beschermen. Daarom worden de persoonsgegevens enkel gebruikt door de wandelclub vzw zelf en worden deze zonder toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden. Voor meer informatie lees hieronder.

1) Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

WND vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gekend als GDPR). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de clubleden van Wandelclub Natuurvrienden Deinze is Greet Van Opstal, bestuurslid voor Ledenbeheer van WND vzw. WND vzw waarborgt dat haar medewerkers die de persoonsgegevens verwerken zich ertoe verbonden hebben om de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Alle personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens worden ingelicht over de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR.
Wanneer iemand aansluit bij onze club, worden slechts enkele persoonsgegevens gevraagd zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer en rijksregisternummer. Persoonsgegevens worden verzameld via het inschrijvingsformulier (nieuwe leden) en worden opgeslagen in het clubportaal van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw zal de gegevens enkel verwerken in het kader van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden en zal in geen geval deze gegevens aan derden meedelen op uitzondering van de federatie ‘Wandelsport Vlaanderen vzw’ waarbij zij is aangesloten. De verwerker verbindt zich ertoe om geen kopie te maken van de ter beschikking gestelde gegevens, behalve met het oog op back-up. De persoonsgegevens worden onmiddellijk vernietigd bij beëindiging van het lidmaatschap.
De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht is verboden, tenzij dit krachtens een wet wordt opgelegd.

2) Beveiliging van Persoonsgegevens

We vertrouwen erop dat Wandelsport Vlaanderen vzw technische en organisatorische maatregelen genomen heeft en blijft nemen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn, op een hoog niveau te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik en tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw zorgt voor een procedure in het geval van een datalek. In dergelijk geval worden de leden binnen de 24 uur na het vaststellen van het lek hierover ingelicht.

3) Relatie tot de wandelsportfederatie ‘Wandelsport Vlaanderen vzw’

Indien het clublid zijn persoonlijke gegevens aan Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw overmaakt, worden deze in het clubportaal van de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw opgenomen. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Wandelsport Vlaanderen vzw gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, of daar waar het wettelijk vereist wordt. De
privacyverklaring is te vinden op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Het clublid kan een overzicht van zijn persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens opvragen via info@wandelsport.be .

4) Verzameling en gebruik van beeldmateriaal

We maken onderscheid tussen algemeen beeldmateriaal en beeldgericht beeldmateriaal. Algemeen beeldmateriaal bestaat uit beelden die een algemene, spontane en niet-geposeerde sfeeropname weergeven zonder daarin één persoon of enkele personen eruit te lichten. Lidmaatschap houdt impliciet de toestemming in voor algemeen beeldmateriaal. Tijdens
evenementen van wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw of evenementen waar de club aan deelneemt kan er beeldmateriaal genomen of getoond worden. Dit kan gebruikt worden voor het clubblad en de website van Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw. Dit beeldmateriaal zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Leden kunnen op eenvoudige wijze
aangeven dat ze geen beeldgericht beeldmateriaal van zichzelf wensen. Hiervoor volstaat een bericht aan de contactpersoon onderaan deze privacyverklaring of aan het bestuurslid ledenbeheer van Wandelclub Natuurvrienden Deinze. Deze wens wordt volledig ingewilligd.

5) Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

We geven de verzamelde gegevens niet door aan derden tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze mee te delen, bijvoorbeeld op verzoek van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

6) Recht van inzage, verbetering en verwijdering

Elk clublid beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot zijn/haar gegevens en kan hiervan op eenvoudige vraag bij de Data Protection Officer van Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw een kopie bekomen.

7) Gegevensbeschermingsautoriteit

Clubleden hebben het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

8) Wijzigingen in de privacyverklaring op 11/03/2021

Het is mogelijk dat de privacyverklaring van WND vzw in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt in functie van nieuwe verordeningen of ontwikkelingen. Deze wijzigingen zullen aan de leden kenbaar gemaakt worden. Leden kunnen de club verlaten indien ze zich niet akkoord kunnen verklaren met de wijzigingen binnen de nieuwe privacyverklaring.

9) Contactgegevens van de Data Protection Officer van WND vzw

Hebt u vragen over de privacyverklaring van Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw, neem dan contact op met de Data Protection Officer van Wandelclub Natuurvrienden Deinze vzw.
De contactgegevens:
Dirk De Ruyck – Achterstraat 143 – 9800 Deinze – Dirk.de.ruyck1@telenet.be